Hoofrigter Vereistes

                GC - Hoofrigter Kontrolelys pdf klein                GC - Hoofrigter Vereistekaart pdf klein
Registrasievorm         Kontrolelys      Vereistekaart

I. Voorvereistes

  1. Wees ’n gedoopte lid, in goeie stand, van die Sewendedag-Adventistekerk.
  2. Kry ’n skriftelike aanbeveling van jou plaaslike kerkraad.
  3. Wees ten minste 16 jaar oud om die Hoofrigter kurrikulum te begin en ten minste 18 jaar oud met die voltooiing daarvan.
  4. Wees ’n aktiewe personeellid van ’n Voorslaggie- of Baanbrekerklub.
  5. Voltooi ’n Basiese Personeelopleidingskursus1 en wees vir ten minste een jaar betrokke by een2 van die volgende bedieninge:
   1. Voorslaggie-bedieninge
   2. Baanbrekerbedieninge

Bykomende Voorvereiste Notas

  1. Die Hoofrigter kurrikulum moet binne ’n minimum van een jaar en ’n maksimum van drie jaar voltooi word.
  2. Diegene wat die Hoofrigter kurrikulum voltooi doen dit onder die toesig van die Konferensie/Sending Jeugbedieninge Direkteur of sy/haar aangewese Hoofrigter.

II. Geestelike Ontwikkeling

  1. Lees of luister na die boek Skrede na Christus en dien ’n enkelbladsy reaksie in wat fokus op die voordele van jou leeswerk.3
  2. Voltooi die oordenkingsgids “Encounter Series 1, Christ the Way”, of voltooi ’n ander jaarlange Bybelleesplan wat die vier Evangelies dek.
  3. Lees of luister na die boek Koning van die Eeue.
  4. Doen een van die volgende:
   1. Hou ’n joernaal vir ten minste vier weke waarin jy ’n opsomming maak van wat jy in jou stiltetyd leer en aandui hoe jy in jou geloof groei.
   2. Voltooi die “Steps to Discipleship Personal Spirituality Curriculum4
  5. Wees betrokke by een of meer evangelisasie- of gemeenskapsgebaseerde uitreikprogramme.
  6. Maak ’n enkelbladsy, puntsgewyse (kolpunt) opsomming van elk van die 28 fundamentele geloofsbeginsels.
  7. Ontwikkel en gee ’n aanbieding oor vier van die volgende geloofsbeginsels, indien moontlik met gebruik van visuele hulpmiddels.
   1. Die Skepping
   2. Die Ervaring van Verlossing
   3. Groei in Christus
   4. Die Oorblyfsel en Sy Sending
   5. Doop
   6. Geestelike Gawes en Bedieninge
   7. Die Gawe van Profesie
   8. Die Sabbat
   9. Christus se Bediening in die Hemelse Heiligdom
   10. Die Wederkoms van Christus
   11. Dood en Opstanding
  8. Verryk jou kennis van kerkerfenis deur die volgende te voltooi:
   1. Voltooi die Adventiste Kerkerfenis Toekenning.
   2. Lees ’n boek oor SDA jeugbediening soos:
    • The Pathfinder Story
    • We are The Pathfinders Strong: The First Fifty Years” deur Willie Oliver met Patricia Humphrey.
    • ’n Ander boek wat deur jou toesighoudende Konferensie/Sending Jeugbedieninge Direkteur goedgekeur is.
   3. Lees ’n boek oor kerkerfenis soos:
  9. Voltooi ’n twee-bladsy (minimum) navorsingsverslag oor ’n standaard temperamentanaliseprogram en voltooi die verwante temperament-inventaris.

III. Vaardigheidsontwikkeling

  1. Woon ’n seminaar by oor elkeen van die volgende 12 onderwerpe en voltooi dit:1
   1. Leierskap
    1. Hoe om ’n Christelike leier te wees
    2. Visie, missie, en motivering
    3. Risikobestuur vir Voorslaggie- en Baanbrekerbedieninge
    4. Dissipline
   2. Kommunikasie
    1. Kommunikasieteorie en luistervaardighede
    2. Praktiese kommunikasiepraktyke
    3. Begrip van leerstyle en onderrig daarvolgens
   3. Kreatiwiteit en hulpbronne
    1. Hoe om effektiewe kreatiewe aanbidding voor te berei
    2. Begrip en gebruik van kreatiwiteit
   4. Kinderevangelisasie
    1. Beginsels van jeug- en kinderevangelisasie
    2. Hoe om ’n kind na Christus te lei
    3. Verstaan jou geestelike gawes
  2. Besit of voltooi die volgende honneurs:
   1. Christelike Verhaalkuns
   2. Kampeervaardigheid I, II, III en IV
   3. Dril & Marsjeer (indien hierdie honneur nie in jou land se kultuur van toepassing is nie, stel ’n alternatief aan jou toesighouer voor)
   4. Knope
  3. Voltooi twee bykomende honneurs of toekennings van jou keuse wat jy nie voorheen verwerf het nie.
  4. Besit ’n geldige Rooikruis Noodhulp en Veiligheidsertifikaat of die ekwivalent daarvan.
  5. Hou toesig oor deelnemers aan die Voorslaggie klasleerplan of Baanbreker klasleerplan, of bied ’n Sabbatskoolklas aan vir ten minste een jaar vir ’n groep kinders tussen die ouderdomme van 6 en 15.

IV. Kinderontwikkeling

  1. Lees of luister na die boek Opvoeding en dien ’n enkelbladsy reaksie in wat fokus op die voordele van jou leeswerk.3
  2. Lees of luister na die boek “Child Guidance” of “Messages to Young People” en dien ’n enkelbladsy reaksie in wat fokus op die voordele van jou leeswerk.3
  3. Woon drie seminare by wat handel oor kinderontwikkeling of opvoedkundige teorie met betrekking tot die ouderdom van jou hoofbedieningsgroep.1
  4. Neem ’n groep Voorslaggies of Baanbrekers oor ’n tydperk van twee ure waar en skryf jou gedagtes oor hulle interaksie met mekaar en die personeel neer.

V. Leierskapontwikkeling

  1. Lees ’n onlangse boek oor jou onderwepskeuse in die algemene kategorie van “Leierskapontwikkeling.” Hier is ’n paar voorstelle:
   1. A Positive Church in a Negative World” deur John Arrias.
   2. Take The Risk” deur Ben Carson.
   3. Ellen White on Leadership” deur Cindy Tutsch.
   4. Help! I’m being Followed” deur Clinton Valley.
   5. ’n Ander boek wat deur jou toesighoudende Konferensie/Sending Jeugbedieninge Direkteur aanbeveel is.
  2. Demonstreer jou leierskapvaardighede deur die volgende te doen:
   1. Ontwikkel drie kreatiewe aanbiddings vir kinders en/of tieners en bied dit aan.
   2. Neem deel aan ’n Konferensie-geborgde geleentheid in ’n leierskapsrol saam met jou plaaslike kerk se kinder-/jeuggroep.
   3. Bied drie Voorslaggie Toekennings of twee Baanbreker Honneurs aan.
   4. Help met die beplanning en leiding van ’n uitstappie vir ’n Voorslaggie-, Baanbreker-, of Sabbatskoolklas vir kinders tussen 6 en 15 jaar oud.
   5. Wees vir ten minste een jaar ’n aktiewe Voorslaggie, Baanbreker of Sabbatskool personeellid en woon ten minste 75% van die personeelvergaderings by.
  3. Skryf doelwitte neer wat jy graag in jou bediening wil bereik.
  4. Identifiseer drie huidige rolle in jou lewe, waarvan ten minste een geestelik georiënteerd is, en skryf drie doelwitte vir elk neer.

VI. Fiksheid Lewenstylontwikkeling

  1. Neem deel aan ’n persoonlike fisiese fiksheidsplan deur een van die volgende te voltooi:
   1. Die fisiese komponente van die AJ Silwer Toekenning. Indien jy reeds die AJ Silwer Toekenning het, vorder tot die AJ Goue Toekenning.
   2. ’n Fisiese fiksheidsprogram by jou skool.
   3. ’n Persoonlike fisiese fiksheidsprogram gebaseer op ’n fiksheidsboek van jou keuse of ’n oefensessie-program in oorleg met jou plaaslike toesighoudende Hoofrigter of goedgekeurde instrukteur.

VII. Dokumentasie

  1. Stel ’n portefeulje saam van al jou werk wat met die voltooiing van die Hoofrigter kurrikulum verband hou.

Notas

  1. Seminare moet ten minste 90 minute duur. Alle seminaar-fasiliteerders moet deur die Konferensie jeugdirekteur of die plaaslike leraar goedgekeur word.
  2. Dit sal voordelig wees vir ’n Hoofrigter om praktiese kennis van Voorslaggie- asook Baanbrekerbedieninge te hê.
  3. Voorgestelde temas, vrae en onderwerpe word in die Hoofrigter Kurrikulum Handleiding gegee.
  4. Die “Steps to Discipleship Personal Spirituality Curriculum” kan by die Wêreldkonferensie se webwerf gevind en afgelaai word: https://www.gcyouthministries.org.